Obnovení prezenční výuky v ZUŠ Neratovice

Milí žáci, vážení rodiče, od 18. května 2020 obnovujeme ve zkušebním režimu prezenční formu výuky v naší škole. Za současné situace a při důkladném zvážení všech pro a proti zahájí výuku hudební obor s výjimkou některých vyučujících dechových nástrojů, kteří mají vzhledem k charakteru nástroje zesílenou obavu o své zdraví. Výuka poběží podle stávajícího rozvrhu, pokud si s vyučujícím nedomluvíte změnu. Děti vstoupí do budovy se svou rouškou, u vchodu bude připravena dezinfekce. Ta bude rozmístěna též ve třídách a na toaletě. Šatny budou uzavřené. Vstup doprovodu dětí je přísně zakázán. Menší děti si budou vyučující vyzvedávat u vchodu do školy a tamtéž je po skončení výuky také vrátí. Prosím, stáhněte si na stránkách školy Čestné prohlášení, vyplňte a podepsané nám je co nejdříve naskenované pošlete. Bez tohoto dokumentu nesmíme děti vpustit do školy. Toto sdělení se týká pouze individuální výuky na hudební nástroje. Orchestr, pěvecký sbor ani komorní soubor se nadále nevyučují.

Hudební nauka a PHV budou vyučovány v distančním režimu jako dosud. 

Výtvarný obor a literárně-dramatický obor bude už do prázdnin pokračovat ve výuce pouze distanční formou.

Taneční obor začne znovu vyučovat od středy 20. května, žáci budou používat vchod z ulice 28. října.

Zdůrazňuji, že se jedná o pokus vyjít vstříc všem, kdo za této situace chtějí "normálně" učit a chtějí se nechat "normálně" učit. V případě jakýchkoliv komplikací se budeme řídit nařízeními vyšších složek, výuku okamžitě ukončíme a vrátíme se k distančnímu způsobu. Všichni však věříme, že tento scénář nenastane…

Informace o talentových zkouškách na příští školní rok jsou zveřejněny na této stránce v rubrice Aktuality.

Přeji krásné sváteční dny a nám všem trochu štěstí ve dnech následujících.      Dne 7. května 2020                          PhDr. Roman Novotný, ředitel školy

Hudební obor
Video sólového zpěvu ZDE
Fotografie hry na housle, hry na kytaru a hudební nauky ZDE
Video přípravné hudební výchovy ZDE
Video hry na trubku ZDE
Video Big Bandu ZDE
Foto a video hra na akordeon a bicí ZDE
 
Literárně-dramatický obor
Jeden žák ve třech pohádkových rolích ZDE
Jeden žák ve čtyřech rolích detektivky ZDE
 
Výtvarný obor
Domácí výtvarné práce žáků ZDE
 
Taneční obor
Video z distanční výuky taneční gymnastiky ZDE
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

O NAŠÍ ŠKOLE

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na všestranné a soustavné rozvíjení talentu žáků každého oboru. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, divadelní i taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu, hře na klávesové, smyčcové, dechové a bicí nástroje. Ve škole působí taneční orchestr Big Band a pěvecký sbor. Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice i kombinovaným technikám. V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických. Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu května (hudební a taneční obor) a června (literárně-dramatický a výtvarný obor), dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. 

Formy studia: přípravné studium, základní studium prvního a druhého stupně, studium s rozšířeným počtem hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z HISTORIE ŠKOLY

Městská hudební škola v Neratovicích byla založena v roce 1952, tehdy jako pobočka hudební školy v Mělníku. V prvních letech se zde vyučovala pouze hra na klavír pod vedením paní učitelky Olgy Zemanové, a to na nejrůznějích místech, v budovách základních škol, v Sokolovně i v bývalém hostinci Lípa. Po deseti letech došlo ke změně názvu na Lidovou školu umění a v průběhu šedesátých let minulého století začal pozvolna narůstat počet studujících žáků. 

V roce 1971 se škola pod vedením mělnického ředitele Jaroslava Moce rozšířila o dechové oddělení (klarinet, trubka, lesní roh), pěvecké oddělení a hru na housle. Výuka v té době probíhala v budově II. ZŠ. V dubnu 1972 byl v Neratovicích slavnostně otevřen nový kulturní dům, kde se začaly pravidelně konat také koncerty Lidové školy umění. Na začátku školního roku 1972/73 se nabídka výuky rozrostla o baletní oddělení. Ve školním roce 1974/75 byl zájem žáků i úroveň výuky na tak vysokém stupni, že mohl pod vedením zástupce ředitele Jaroslava Kužela vzniknout školní estrádní orchestr, který začal spolupracovat s velkým dechovým orchestrem Spolanka působícím při kulturním domě. V polovině sedmdesátých let již školu navštěvovalo přes sto dvacet žáků a vedle řady domácích vystoupení se uskutečnil také zájezd orchestru do německého Radebergu. Žáci pěveckého oddělení utvořili komorní dětský soubor. Na začátku roku 1977 se Lidová škola umění v Neratovicích osamostatňuje, přestává být pobočkou mělnické školy, a dostává od města do užívání malou vilu ve Vojtěšské ulici v sousedství kulturního domu, část výuky však nadále probíhá v budově II. ZŠ a příležitostně i v jiných objektech. Ředitelem školy byl jmenován Jaroslav Kužel.

V dalších letech roste prestiž školy, zvyšuje se počet vyučujících i žáků, kteří zaznamenávají úspěchy na okresních i krajských soutěžích. V roce 1983 je konečně zahájena výstavba nové školní budovy ve Vojtěšské ulici naproti tehdejšímu kulturnímu, dnešnímu Společenskému domu Neratovice. Od září 1985 je výuka rozšířena na čtyři obory, vedle hudebního a tanečního se začíná vyučovat také obor literárně-dramatický a výtvarný, počet žáků přesáhl čtyři sta. Při výstavbě nové školní budovy pomáhají rodiče žáků učitelé a brigádníci ze Spolany a Lachemy. Nová budova Lidové školy umění, dnešní Základní umělecké školy, ve Vojtěšské ulici č. 1219 byla slavnostně otevřena 10. prosince 1985. V roce 1989 odešel do důchodu dlouholetý ředitel školy Jaroslav Kužel a ve funkci ho vystřídal Jiří Vantuch, v průběhu devadesátých let se pak stal ředitelem Jaroslav Zikmundovský. Od školního roku 2018/19 byl na základě konkurzního řízení jmenován ředitelem naší školy PhDr. Roman Novotný. 

AKTUALITY

Podzimní mandala výtvarného oboru

19.09.2019 08:31
V pondělí 7. 10. se konala už podruhé akce výtvarného oboru s názvem Podzimní­ mandala mí­ru. Více...
>>

Chcete se stát fanoušky naší školy na facebooku?

18.10.2018 07:38
Aktuální informace, fotografie a videa najdete také na našem...
>>
<< 1 | 2

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice