AKTUÁLNĚ: 
Dodatečné přijímací zkoušky pro nové žáky proběhnou v týdnu od 3.  do 7. září 2018 v učebně č. 53 v přízemí. Počet volných míst je již výrazně omezen.
V letošním školním roce se již žáci LDO představili na vánočních koncertech se štědrovečerním příběhem a na počátku února vystoupili na pololetním koncertu se dvěma pásmy české poezie. Na závěr školního roku připravili samostatné představení ve Společenském domě v Neratovicích. Ve středu 13. června od 17.30 zahráli upravenou verzi klasické Gogolovy komedie Revizor, v níž by se představilo všech šedesát žáků oboru. 

Literárně-dramatický obor (LDO) rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti, schopnost vnímat a zobrazit lidské chování a jednání, kolektivně cítit a řešit nejrůznější sociální situace. Všemi stupni studia procházejí techniky mluvní, pohybové a hudebně rytmické. Žáci získávají potřebné dovednosti pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz, zbavují se trémy. Součástí výuky v LDO jsou základy historie dramatické a slovesné tvorby, rozbory filmů, hudebních skladeb a výtvarných děl. Vzhledem k zaměření je důležitá spolupráce s ostatními obory naší školy.

Literárně-dramatický obor mohou navštěvovat žáci od 7 let. Výuka probíhá jednou týdně v délce 3 vyučovacích hodin, tj. dvě a čtvrt hodiny čistého času. Žáci LDO se zábavnou formou seznamují se základy dramatického projevu prostřednictvím dramatických her a cvičení. Rozvíjejí si představivost, smysl pro pravdivé jednání a vyjadřování, slovní zásobu a kulturu řeči, prohlubují si rytmické cítění. Výuka napomáhá podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, učitelství literárně-dramatického oboru. Žáci získávají dovednosti potřebné při výkonu hereckého povolání, ale i v mnoha dalších profesích pedagogických či ve veřejných činnostech. Ve vyšších ročnících studují scénická pásma, jednoaktovky, divadelní hry, nebo se sami na jejich vzniku podílejí.

Vyučující:  Saša Hrbotický