Základní umělecká škola Neratovice

Literárně-dramatický obor (LDO) rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti, schopnost vnímat a zobrazit lidské chování a jednání, kolektivně cítit a řešit nejrůznější sociální situace. Všemi stupni studia procházejí techniky mluvní, pohybové a hudebně rytmické. Žáci získávají potřebné dovednosti pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz, zbavují se trémy. Součástí výuky v LDO jsou základy historie dramatické a slovesné tvorby, rozbory filmů, hudebních skladeb a výtvarných děl. Vzhledem k zaměření je důležitá spolupráce s ostatními obory naší školy.

Literárně-dramatický obor mohou navštěvovat žáci od 7 let. Výuka probíhá jednou týdně v délce 3 vyučovacích hodin, tj. dvě a čtvrt hodiny čistého času. Žáci LDO se zábavnou formou seznamují se základy dramatického projevu prostřednictvím dramatických her a cvičení. Rozvíjejí si představivost, smysl pro pravdivé jednání a vyjadřování, slovní zásobu a kulturu řeči, prohlubují si rytmické cítění. Výuka napomáhá podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, učitelství literárně-dramatického oboru. Žáci získávají dovednosti potřebné při výkonu hereckého povolání, ale i v mnoha dalších profesích pedagogických či ve veřejných činnostech. Ve vyšších ročnících studují scénická pásma, jednoaktovky, divadelní hry, nebo se sami na jejich vzniku podílejí.

    Školní rok 2019/20
    - projekt: americká poezie 20. století 
    - 24. 2. pololetní koncert: pásmo dětské poezie 
    - 23. 3. jarní koncert (pásmo z poezie Shela Silversteina, pásmo poezie Beat Generation)
    - 17. 6. v 18:00 ve Společenském domě Neratovice: závěrečné představení Babička Reloaded
    - přijímací zkoušky na příští školní rok: 1. - 2. června od 16:00 do 17:30 v učebně č. 20

Vyučující:  Saša Hrbotický

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice