Základní umělecká škola Neratovice

Doplňovací talentové zkoušky literárně-dramatického oboru se uskuteční v úterý 3. a ve středu 4. září 2019 vždy od 13.00-16.30.

Literárně-dramatický obor (LDO) rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti, schopnost vnímat a zobrazit lidské chování a jednání, kolektivně cítit a řešit nejrůznější sociální situace. Všemi stupni studia procházejí techniky mluvní, pohybové a hudebně rytmické. Žáci získávají potřebné dovednosti pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz, zbavují se trémy. Součástí výuky v LDO jsou základy historie dramatické a slovesné tvorby, rozbory filmů, hudebních skladeb a výtvarných děl. Vzhledem k zaměření je důležitá spolupráce s ostatními obory naší školy.

Literárně-dramatický obor mohou navštěvovat žáci od 7 let. Výuka probíhá jednou týdně v délce 3 vyučovacích hodin, tj. dvě a čtvrt hodiny čistého času. Žáci LDO se zábavnou formou seznamují se základy dramatického projevu prostřednictvím dramatických her a cvičení. Rozvíjejí si představivost, smysl pro pravdivé jednání a vyjadřování, slovní zásobu a kulturu řeči, prohlubují si rytmické cítění. Výuka napomáhá podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, učitelství literárně-dramatického oboru. Žáci získávají dovednosti potřebné při výkonu hereckého povolání, ale i v mnoha dalších profesích pedagogických či ve veřejných činnostech. Ve vyšších ročnících studují scénická pásma, jednoaktovky, divadelní hry, nebo se sami na jejich vzniku podílejí.

    Školní rok 2018/19
    a) projekt vyzdobení zastávek veřejné dopravy básněmi žáků LDO
    b) veřejná vystoupení: 
    - vánoční koncerty (divadelní parafráze Erbenova Štědrého dne)
    - pololetní koncert 19. 2. 2019 (pásmo z české a světové poezie, pásmo z veršů Aleny Vostré, pásmo z veršů 
      italského básníka Sandra Penny)
    - závěrečné představení B. Stoker: Drákula 12. 6. 2019 ve Společenském domě Neratovice 

Vyučující:  Saša Hrbotický

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice