Než přihlásíte vaše dítě do ZUŠky, pozorně čtěte…

07.04.2022 12:09

Možná jste si doma všimli, že vaše dítko rádo zpívá, zkouší hrát na nějaký nástroj, tancuje, baví ho se předvádět nebo tráví hodiny nad papírem s tužkou a pastelkami… První volbou pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě takové vlohy dále rozvíjelo, jsou z jejich dětství známé „lidušky“ – nyní základní umělecké školy, které jsou ale stále často zaměňovány a označovány za „kroužky“.
Jaký je v tom rozdíl?
Základní umělecké školy patří stejně jako mateřské, základní a střední školy do sítě škol a jejich fungování se řídí školským zákonem, vyhláškou a dalšími právními předpisy.
Co to ve zkratce znamená? Dítě, které bylo přijato ke studiu v ZUŠ, je zapsáno do školní matriky a po úspěšném ukončení každého ročníku je automaticky zapsáno do ročníku dalšího a zůstává žákem školy. Dokud jeho docházka není ukončena, není možné na jeho místo přijmout žáka dalšího.

Důvody dřívějšího ukončení studia žáka uvádí vyhláška:
Žák nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo na konci druhého pololetí neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
V případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce                                                                                                  nezletilého žáka, nebo zletilý žák.  
V případě neuhrazení úplaty za vzdělávání.
V případě, že žák byl vyloučen ze školy.

Vzdělávání je kontinuální a řídí se učebními plány, obsaženými ve školním vzdělávacím programu. V pololetí a na konci roku obdrží žáci vysvědčení (po ukončení přípravného studia potvrzení).
Další odlišností je, že žák může být přijat ke studiu až poté, co úspěšně složí talentové zkoušky.

Přípravné studium ke vzdělávání I. stupně je určeno pro děti od 5 let, které dosáhnou tohoto věku nejpozději 31. 8. před začátkem školního roku. Žák má nejvýše 2 ročníky na to, aby si vyzkoušel, zda obor, který jste pro něj zvolili, je ten pravý.
Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Po jeho úspěšném ukončení může žák postoupit na II. stupeň, který má 4 ročníky, a je určen pro žáky od 14 let. Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat jednoleté přípravné studium druhého stupně.
Pozn.: Uchazeči, kteří překročili věk stanovený pro přijetí (5, 7, či 14 let), mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do vyššího ročníku základního studia. Výjimečně mohou přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. 
Výuka probíhá individuálně v hudebních oborech nebo kolektivně ve výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém oboru. V  přípravném studiu je výuka v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin týdně, ve vyšších ročnících pak 2-4 hodiny týdně. V hudebním oboru musí žák pro splnění hodinové dotace a učebního plánu navštěvovat nejen výuku samotného nástroje, ale i hudební nauku a od 4. ročníku i komorní hru, či pěvecký sbor.  Vyšší časovou náročnost očekávejte i ve vyšších ročnících tanečního oboru, kde výuka probíhá i dvakrát v týdnu.

Žák, který má o umělecké vzdělávání a studium v ZUŠ zájem, by měl respektovat nastavená pravidla a vzít na vědomí všechny povinnosti.
Vzdělávání v ZUŠ se poskytuje za úplatu za vzdělávání (obecně označováno jako školné), která je určena na provozní výdaje školy.  Mzdy pedagogů hradí v plné výši stát. Vybrané školné tak pokryje 10 – 15 % skutečných nákladů na studium žáka!
Pokud se naši žáci a absolventi rozhodnou pokračovat ve vzdělávání na středních a vysokých uměleckých školách, jsou při přijímacích zkouškách úspěšní.  Ale i když jejich cesta vede jinam, získají velmi důležité dovednosti a umělecko-kulturní základ do života, který přináší prospěch a radost nejen jim. A jak víme, na dobrých základech se dá stavět. Dokáží se zapojit do uměleckých a společenských aktivit, jsou vedeni ke spolupráci a zodpovědnosti za společné dílo, úctě a respektování práce druhých. A to je jedním z důležitých cílů vzdělávání v ZUŠ.
Pokud máte zájem pouze o to, aby se dítko některý den po škole smysluplně, ale nezávazně zabavilo, je vhodnější místo studia v ZUŠ zvolit právě kroužky. Ty nabízejí různé státní či soukromé organizace, organizují je i ZŠ nebo DDM.

Zpět

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice