Školní řád ZUŠ Neratovice

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád.

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků:
Žák má právo
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. O základním uměleckém vzdělávání,
b) na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitosti týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
f) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele hlavního předmětu,
g) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků , a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy,
h) na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče.
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část, zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Povinnosti žáků
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování,
c) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělání,
d) docházet do vyučování pravidelně a včas,
e) přicházet a přecházet do svých učeben klidně a spořádaně,
f) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování hlásit ihned vyučujícímu nebo na sekretariátě školy.

Povinnosti zletilých žáků
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem,
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání

Povinnosti rodičů nezletilých žáků
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem, předpokládanou delší nepřítomnost ohlásit předem,
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
d) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
e) pravidelně 1x měsíčně kontrolovat a podepisovat zápisy učitelů v žákovské knížce.


Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst.2 školského zákona
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
b) údaje o předchozím vzdělávání,
c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, popř. údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

2. Provoz a vnitřní režim školy

Organizace školy
Základní umělecká škola v Neratovicích je příspěvkovou organizací zřízenou městem Neratovice
Jejím statutárním orgánem je ředitel školy Jaroslav Zikmundovský, jmenovaný do funkce 1.1. 1998
Statutárním zástupcem ředitele školy je Květoslava Petráková
Poradním orgánem je pedagogická rada, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Technicko-hospodářští pracovníci: referentka školy.
Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo prokáží-li výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání.
1x měsíčně se koná pedagogická rada všech zaměstnanců školy.

Organizace výuky
a) vyučování se řídí centrálním rozvrhem hodin, který je vyvěšen na nástěnkách v přízemí školy,
b) budova školy se otevírá ve 12.00 hod.- zodpovídá určený pedagogický pracovník začínající výuku podle rozvrhu, který rovněž zodpovídá za zajištění náhrady v případě své nepřítomnosti,
c) z bezpečnostních důvodů dochází k uzamčení budovy (včetně vchodu na zahradu),dle rozvrhu posledním toho dne vyučujícím pedagogem, režim zavírání budovy je stanoven na školní rok (klíčový režim) a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých pedagogů - zodpovídají odcházející zaměstnanci. Budovu následně celkově zabezpečí školník.
d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby,cvičební a pracovní oděvy,
e) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit 5 volných dnů ve školním roce,
f) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,
g) žákům není dovoleno opouštět školní budovu během vyučování,
h) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky žáci pozdraví,
i) žáci jsou povinni vyčkat příchodu vyučujícího, nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost v kanceláři školy, zástupci ředitelky nebo jinému přítomnému učiteli.

Vyučovací hodiny a přestávky
a) vyučovací hodina trvá 45 minut
b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami
c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena.

Vstup a pohyb ve škole
a) žáci přicházejí do školy 10 min. před začátkem vyučování.Očistí si boty a přezují se na určeném místě v přízemí školy nebo v mezipatře. Do učeben žáci vstupují pouze přezutí.Bezprostředně po skončení výuky opouští budovu školy,
b) ve škole a v jejím areálu platí zákaz vnášet do školy předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví svoje i jiných osob,
c) žák se chová tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob,
d) dospělí, kteří doprovázejí žáky do výuky, se zdržují na určených místech ve škole ( židle na chodbách),
e) v prostorách školy platí zákaz kouření.

Povinnosti a práva pracovníků školy
a) pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, školním řádem, předpisy a zákony platnými pro oblast školství,
b) do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením výuky. Pokud opustí učebnu, jsou povinni ji zamknout. Zaměstnavatel neručí za odcizené věci z neuzamčené učebny,
c) po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a zhasnutí světel. Přívodní šňůry od elektrických přístrojů a zařízení vytáhnou ze zásuvek. Učitel nechává třídní knihu na stole ve své učebně. V době nepřítomnosti zajistí předání pro suplujícího učitele. Katalogy žáků a přihlášky jsou uloženy u zástupce ředitele školy,
d) k vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze vyhrazené vařiče, schválené vedením školy. Je zakázáno používat ponorné vařiče,
e) učitelé pověřeni dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení školního řádu, o závadách a přestupcích informují vedení školy
f) nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen toto neprodleně oznámit vedení školy,
g) pracovníci školy nesmí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování svých soukromých záležitostí, nezletilé žáky nesmí bez dozoru zletilé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesvěřují jim klíče od učeben a budovy. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky,
h) k vyřizování personálních záležitostí využívají pedagogové předem stanovené hodiny mimo vyučování denně ve 12.00 – 13.00 hod.

Povinnosti vyučujících při vyučování
Vyučující jsou povinni každou změnu v rozvrhu hodin evidovat:
a) stálou změnu v rozvrhu hodin u zástupkyně ředitele,
b) změnu v rámci suplování písemně na formuláři - nadúvazkové hodiny
c) jakoukoliv změnu v organizaci vyučovacího procesu musí předem učitel ohlásit ředitelství ZUŠ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
a) škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
b) bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním k právnické osobě, která vykonává činnost školy.O přestávkách vykonávají dozor na chodbách pracovníci dle plánu, který je vyvěšen na každém podlaží.
c) školení žáků o BOZP se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu, před mimoškolními akcemi, po každém úrazu. Záznam o proškolení a seznámení se školním řádem v třídní knize podepíše žák nebo jeho zákonný zástupce,
d) při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy,
e) při akcích konaných mimo místo kde právnická škola vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 min. před dobou shromáždění. Po skončení akce skončí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S organizačním zajištěním akcí učitel seznámí s dostatečným předstihem zákonné zástupce žáka a to písemnou formou.

Při organizaci školní akce
(zájezdy, koncerty žáků, a jiná kulturní vystoupení) je povinen vedoucí školní akce si vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce žáka na formuláři - Písemný souhlas rodičů. Vedoucí školní akce je povinen poučit žáka o bezpečnostním chování při školní akci(vypracovává se u akcí, které trvají více než jeden den nebo u akcí, které se konají v prostředí nezvyklém, novém nebo nebezpečném),
a) mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující.Dále musí mít škola písemné potvrzení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem,
b) žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy,
c) v učebnách není povoleno žákům otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče a používat mobilní telefony,
d) pedagog nesmí posílat žáky do sborovny a žáci ani rodiče nesmějí pobývat ve sborovně ani v přítomnosti pedagoga,
e) žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, ztráty hlásí neprodleně svému učiteli, ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
a) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Pronajímání hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek se řídí smlouvou o pronájmu, která byla vypracována v souladu se zřizovací listinou,
b) škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků uhradit,
c) pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
2. Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu :
    a) 1 - výborný,
    b) 2 - chvalitebný,
    c) 3 - uspokojivý,
    d) 4 - neuspokojivý.
3. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
    a) prospěl(a) s vyznamenáním,
    b) prospěl(a),
    c) neprospěl(a).
4. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).
5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
6. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
7. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
8. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

Úplata za vzdělávání
Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
2. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
    a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání
        ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
    b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
3. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
4. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze hradit pololetně nebo v odůvodněných případech splátkovým kalendářem formou písemné žádosti podané na sekretariátě školy. Úplata za stanovené období je splatná do 15. října v prvním pololetí a 15. února v pololetí druhém.
5. Výše úplaty na školní rok je zveřejněna na informační tabuli v přízemí školy .

Ukončení vzdělávání
Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
2. Žák přestává být žákem školy:
    a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
    b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
    c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
    d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný         náhradní termín.
3. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Výchovná opatření
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.
2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.
3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.


Platnost od 1.9.2009
Jaroslav Zikmundovský
ředitel školy

 

Školní řád

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice